Ortaçağ Felsefesinin Ruhu
Bookmark and Share

Ortaçağ Felsefesinin Ruhu

- Ortaçağlar, gerçekten "karanlık çağlar" mı? Bu yanlış algının nedenleri neler?
- Özgün bir Ortaçağ felsefesinden sözetmek mümkün mü?
- Ortaçağların, bilim, düşünce, sanat, kültür ve medeniyet tarihine yaptığı katkılar neler?
- Ortaçağ, Antik Yunan ve İslam medeniyetinden nasıl yararlandı, modern dünyaya neleri miras bıraktı?
- Çağdaş düşünürler, Ortaçağ a neden yoğun ilgi gösterme ihtiyacı hissediyorlar?


Çağımızın en bü­yük Hıris­ti­yan düşü­nür­le­rin­den Eti­en­ne Gil­son’ın çe­vi­ri­si­ni sun­du­ğu­muz met­ni, Or­ta­çağ fel­se­fe­si­ne iliş­kin bu­gü­ne ka­dar Ba­tı’da ama özel­lik­le de ül­ke­miz­de hâ­kim olan sığ ve ön­yar­gılı yak­laşımın ne ka­dar te­mel­siz ol­du­ğu­nu çar­pıcı ve ik­na edi­ci bir dil­le göz­ler önü­ne se­ri­yor.

Cins ve “sıkı” bir düşü­nür ol­ma­sına rağ­men ül­ke­miz­de he­men hiç ta­nın­ma­yan Gil­son’ın bu met­ni, Or­ta­çağ kül­tü­rü, düşün­ce­si, sa­na­tı, bi­lim ha­ya­tı ile Or­ta­çağ’ın An­tik Yu­nan düşün­ce­si, İs­lâm düşün­ce­si ve mo­dern düşün­cey­le olan iliş­ki­le­ri­ni or­ta­ya ko­yan bir ilk ve ön­cü me­tin iş­le­vi gö­re­cek. Gil­son’ın ağ­da­lı ve ağır met­ni­ni genç bi­lim adam­la­rımız­dan Şa­mil Öçal’ın özen­li ve başa­rılı Türk­çe’siy­le su­nu­yo­ruz.
Esas­lı, kuşa­tıcı ve asîl bir me­de­ni­yet di­li ve söy­le­mi kur­ma ça­ba­mızın bir ürü­nü ola­rak ya­yım­la­dığımız Gil­son’ın bu met­ni­nin, düşün­ce dün­ya­mızı zen­gin­leş­ti­re­ce­ği­ni düşü­nü­yoruz.

Çağımızın en bü­yük Hıris­ti­yan düşü­nür­le­rin­den Eti­en­ne Gil­son’ın çe­vi­ri­si­ni sun­du­ğu­muz met­ni, Or­ta­çağ fel­se­fe­si­ne iliş­kin bu­gü­ne ka­dar Ba­tı’da ama özel­lik­le de ül­ke­miz­de hâ­kim olan sığ ve ön­yar­gılı yak­laşımın ne ka­dar te­mel­siz ol­du­ğu­nu çar­pıcı ve ik­na edi­ci bir dil­le göz­ler önü­ne se­ri­yor.

Cins ve “sıkı” bir düşü­nür ol­ma­sına rağ­men ül­ke­miz­de he­men hiç ta­nın­ma­yan Gil­son’ın bu met­ni, Or­ta­çağ kül­tü­rü, düşün­ce­si, sa­na­tı, bi­lim ha­ya­tı ile Or­ta­çağ’ın An­tik Yu­nan düşün­ce­si, İs­lâm düşün­ce­si ve mo­dern düşün­cey­le olan iliş­ki­le­ri­ni or­ta­ya ko­yan bir ilk ve ön­cü me­tin iş­le­vi gö­re­cek.

Gil­son’ın ağ­da­lı ve ağır met­ni­ni genç bi­lim adam­la­rımız­dan Şa­mil Öçal’ın özen­li ve başa­rılı Türk­çe’siy­le su­nu­yo­ruz.Esas­lı, kuşa­tıcı ve asîl bir me­de­ni­yet di­li ve söy­le­mi kur­ma ça­ba­mızın bir ürü­nü ola­rak ya­yım­la­dığımız Gil­son’ın bu met­ni­nin, düşün­ce dün­ya­mızı zen­gin­leş­ti­re­ce­ği­ni düşü­nü­yoruz.

Liste Fiyatı : 25,00 TL
Barkod:2002479100019
Boyut:15x23
Sayfa Sayısı:536
Basım Yeri:İstanbul
Basım Tarihi:2003
Çeviren:Şamil Öçal
Kapak Türü:Karton Kapak
Kağıt Türü:2. Hamur
Dili:TürkçeBu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.

Etienne Gilson

Barkod:2002479100019
Boyut:15x23
Sayfa Sayısı:536
Basım Yeri:İstanbul
Basım Tarihi:2003
Çeviren:Şamil Öçal
Kapak Türü:Karton Kapak
Kağıt Türü:2. Hamur
Dili:Türkçe
Kapat